ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

9 November 2022

രേവതി ജന്മ നക്ഷത്ര ചിന്ത

രേവതി ജന്മ നക്ഷത്ര ചിന്ത

ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടരായും ധനവും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവരായും നല്ല ശരീരഘടനയോട്‌ കൂടിയവരായും ഭാര്യയ്ക്കധീനരായും സ്ത്രീജിതരായും ഭവിക്കും. ഇവർ ഏർപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളിൽ എളുപ്പം നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേരും ഏതുകാര്യം എടുത്താലും അത്‌ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. പുരുഷന്മാർക്ക്‌ സാധാരണയായി വിവാഹശേഷമാണ്‌ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്‌.വീടിനോടെന്നപോലെ ഇവർ സ്വന്തം ദേശത്തോടും സ്നേഹം കാണിക്കും. ഇവർ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ സ്വതേ സൽസ്വഭാവികളും നല്ല ബന്ധുക്കളോട്‌ കൂടിയവരുമായിരിക്കും. ഇവർ വീട്‌ ഭരിക്കാൻ സമർത്ഥകളാണെന്ന്‌ മാത്രമല്ല വാക്ചാതുര്യവും കലാകുശലതകളും ഉള്ളവരുമായിരിക്കും. വായ്പ നൽകുന്നതും ദോഷപ്രദമാകുമെന്ന്‌ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായും വ്യാഴദോഷപരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.നിത്യവും വിഷ്‌ണുവിന്റെ ദ്വാദശനാമാവലിയും തുടർന്ന്‌ ഒൻപത്‌ ഉരു രാജഗോപാലമന്ത്രവും ഭക്തിയോടെ ജപിക്കണം.

രേവതി ജന്മനക്ഷത്ര ചിന്ത :-

ഗോത്രം - ക്രതു 
മൃഗം - ആന
വൃക്ഷം - ഇരിപ്പ
ഗണം - ദേവൻ
യോനി - സ്ത്രീ
പക്ഷി - മയിൽ
പഞ്ചഭൂതം - ആകാശം
നക്ഷത്ര ദേവത - പൂഷാവ്
നക്ഷത്രരൂപം - മൃദംഗം
നക്ഷത്രാധിപൻ - ബുധൻ
രാശി - മീനം
രാശ്യാധിപൻ - വ്യാഴം
രത്നം - മരതകം ( Green Emerald )

നാമം നക്ഷത്രം :-

ആദ്യ പാദം - സെ
രണ്ടാം പാദം - സൊ
മൂന്നാം പാദം - ച
നാലാം പാദം - ചി

ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം :- 

ഓം പൂഷ്നെ നമഃ

Note:- ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊതുവായ ഫലങ്ങളാണ്. ജാതകം കൂടി പരിശോധിച്ച് വേണം വ്യക്തിഗതമായ ഫലങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്


No comments:

Post a Comment