ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 October 2020

തിരുജ്ഞാന സംബന്ധർ

തിരുജ്ഞാന സംബന്ധർ

പ്രാചീനകാലത്ത് ശിവഭക്തന്മാരായി 63- നായനാന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇവർ അനേകം വിശിഷ്ട സ്തുതികളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇവരിൽ പ്രസിദ്ധരായവർ; തിരുജ്ഞാന സംബന്ധർ, തിരുനാവുക്കരശർ, സുന്ദരമൂർത്തി.

ശിവപാദരായരുടെയും ഭഗവതിയാരുടെയും പുത്രനായി തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലെ കുംഭകോണത്തിനടുത്ത ശീർകാഴിയിൽ ക്രിസ്ത്വബ്ദം ഏഴാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു.  ശൈവമതാചാര്യനായ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നു വയസ്സിൽ  ദിവ്യജ്ഞാനമുണ്ടായി. ബ്രഹ്മതീർത്ഥം എന്ന ക്ഷേത്രകുള കല്പടവിൽ കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തി പിതാവ് കുളിക്കാനിറങ്ങി. അച്ഛനെ കാണാഞ്ഞ് പടവുകളിറിങ്ങി കുഞ്ഞ്.  പാർവതി പരമേശ്വരനുമൊത്ത് പ്രത്യക്ഷയായി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു പാലുകൊടുത്തു. പാർവതി സ്തനങ്ങൾ നുണഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞ് ഉരുവിട്ടത് പാർവ്വതീസ്തവങ്ങൾ!.

അത്ഭുതസിദ്ധികളോടെ നാടെങ്ങും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന തിരജ്ഞാനസംബന്ധർക്ക് പിതാവ് വിവാഹമുറപ്പിച്ചു. ചിദംബരക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വധുവിനൊപ്പം ബന്ധുജനങ്ങളും നോക്കി നില്ക്കെ തിരുജ്ഞാന സംബന്ധർ ഒരു ശിവസ്തുതി പാടിപ്പാടി  ശിവവിഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നു ലയിക്കുകയുമുണ്ടായത്രെ!.

തിരനാവുക്കരശർ ആയിരുന്നു സംബന്ധരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ.  അരശർ , നാലായിരത്തിതൊളളായിരത്തോളം ശിവസ്തുതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പ്രചാരത്തിലുള്ള മുന്നൂറ്റിപ്പന്ത്രണ്ടും.

    

No comments:

Post a Comment