ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

28 April 2019

ഗരുഡപുരാണത്തിലെ മരണാനന്തരസങ്കല്പം

ഗരുഡപുരാണത്തിലെ മരണാനന്തരസങ്കല്പം

പത്തു ദിവസത്തെ പിണ്ഡദാനത്താൽ പരേതൻ പിണ്ഡദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു… പിണ്ഡദേഹം പ്രാപിച്ച പ്രേതാത്മാവിനെ യമഭടന്മാർ യമധർമ്മന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു…യമപുരിയെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് വൈതരണി…അതും കഴിഞ്ഞ് സൌമ്യപുരം, സൌരീപുരം, നഗേന്ദ്രം, ഗന്ധർവ്വം, ശൈലാഗമം, ക്രൌഞ്ചം, ക്രൂരം, വിചിത്രഭവനം, ബഹ്വാപദം, ദുഃഖദം, നാനാക്രന്ദനപുരം, സുതപ്തഭവനം, രൌദ്രം, പയോവർഷണം, ഗീതാഢ്യം, ബഹുഭീതി എന്നാ പതിനാറു പുരങ്ങളും താണ്ടി എൺപതിനായിരം യോജന വഴി താണ്ടിയാണ് യമരാജസന്നിധിയിലെത്തുക….സ്വപുത്രന്മാരോ ബന്ധുക്കളോ നല്കുന്ന ബലിദാനങ്ങൾ ആണ് ഈ സമയം പരേതന് പാഥേയമായി ഭവിക്കുക…അവരതു തരാത്ത പക്ഷം വിശന്നു വലഞ്ഞ് പരേതാത്മാക്കൾ ദുരിതപൂർണ്ണമായ ആ ദീർഘദൂരയാത്രയിൽ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടും….അവരു ഗതികിട്ടാതെ അലയുബോൾ ആ ദുരിതം ഭൂമിയിൽ പുത്രന്മാരായും ബന്ധുക്കളായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരേം ബാധിക്കും എന്നതാണ് വിശ്വാസം… ഗരുഡപുരാണത്തിലെ മരണാനന്തരസങ്കല്പം…..പത്തു ദിവസത്തെ പിണ്ഡദാനത്താൽ പരേതൻ പിണ്ഡദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു… പിണ്ഡദേഹം പ്രാപിച്ച പ്രേതാത്മാവിനെ യമഭടന്മാർ യമധർമ്മന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു…യമപുരിയെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് വൈതരണി…അതും കഴിഞ്ഞ് സൌമ്യപുരം, സൌരീപുരം, നഗേന്ദ്രം, ഗന്ധർവ്വം, ശൈലാഗമം, ക്രൌഞ്ചം, ക്രൂരം, വിചിത്രഭവനം, ബഹ്വാപദം, ദുഃഖദം, നാനാക്രന്ദനപുരം, സുതപ്തഭവനം, രൌദ്രം, പയോവർഷണം, ഗീതാഢ്യം, ബഹുഭീതി എന്നാ പതിനാറു പുരങ്ങളും താണ്ടി എൺപതിനായിരം യോജന വഴി താണ്ടിയാണ് യമരാജസന്നിധിയിലെത്തുക….സ്വപുത്രന്മാരോ ബന്ധുക്കളോ നല്കുന്ന ബലിദാനങ്ങൾ ആണ് ഈ സമയം പരേതന് പാഥേയമായി ഭവിക്കുക…അവരതു തരാത്ത പക്ഷം വിശന്നു വലഞ്ഞ് പരേതാത്മാക്കൾ ദുരിതപൂർണ്ണമായ ആ ദീർഘദൂരയാത്രയിൽ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടും….അവരു ഗതികിട്ടാതെ അലയുബോൾ ആ ദുരിതം ഭൂമിയിൽ പുത്രന്മാരായും ബന്ധുക്കളായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരേം ബാധിക്കും എന്നതാണ് വിശ്വാസം…യഥാകാലം ശ്രാദ്ധാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വന്നാൽ പരേതാത്മാക്കൾക്ക് ഗതികിട്ടാതെ അവ അലയേണ്ടിവരും…വിശന്നു വലഞ്ഞ് യമഭടന്മാരുടെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനിടയിലും മറ്റും അല്പം ആശ്വാസമേകുന്ന ആ അന്നം പോലും അവർക്ക് നല്കാൻ ബന്ധുക്കളായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ബാദ്ധ്യസ്ഥതയുണ്ട്….നരഗങ്ങളുടെ വർണ്ണനയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തല്ക്കാലം…അത്രയേറെ ഭയാനകമാണ് വൈതരണി നദിയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും

No comments:

Post a Comment