ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 September 2017

അമ്പലവും യജ്ഞനവും

അമ്പലവും യജ്ഞനവും

ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം,  എന്നിവയാണല്ലോ നിത്യകർമ്മങ്ങളായ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ. ബ്രഹ്മയജ്ഞമെന്നാൽ വൃദപാഠം തന്നെ. എല്ല മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലും  (ദേവസം ബോർഡുകൾ വരും വരെ) പതിവായി 'മുറജപ'ത്തിന് ഒരു വേദജ്ഞനെ സ്ഥിരം ലാവണത്തിൽ നിയമിച്ചിരുന്നു. യജ്ഞശാലയിൽ വേദമന്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് "സദസ്സ്"  സദസ്സിന്റെ സ്ഥാനമാണ് മണ്ഡപത്തിന്. അതു അതു വേദോച്ചാരണത്തിനുള്ളതാണെന്നർത്ഥം. അകത്തു പൂജ നടക്കുമ്പോൾ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന മുറജപമാണ് അമ്പലത്തിലെ  ബ്രഹ്മയജ്ഞം.   ദേവയജ്ഞമെന്നാൽ ഹവനാദികളാണ്. അമ്പലത്തിൽ പൂജ ഹവനസമാനം തന്നെ. ബിംബത്തെ അഗ്നിജ്വാലയായി  സങ്കല്പിച്ച് സ്വാഹാകാരാന്തമന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട്  പ്രാണാഹൂതികളർപ്പിക്കുന്ന പൂജയിൽ അംഗന്യാസാദികളായ എല്ലാ അംശങ്ങളിലും  യാഗശാലയിൽ കേൾക്കുന്ന പദങ്ങളുപയോഗിച്ചു കാണാം. ശ്രീകോവിലകുന്ന കുണ്ഡത്തിൽ ബിംബമാകുന്ന അഗ്നിജ്വാലയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഹോമം തന്നെയാണ്  ദേവപൂജ.  തൂവാനടച്ചാൽ തിടപ്പിള്ളിയിൽ ചെയ്യുന്ന  വൈശ്യം പിതൃയജ്ഞവും ,  തൂവൽ ഭൂതയജ്ഞവും, നമസ്കാരം ഊട്ട് മനുഷ്യയജ്ഞവുമത്രെ.

No comments:

Post a Comment