ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 September 2017

ഗണപതി ഭഗവാന

"....ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ
കവിങ്കവീനാമുപമശ്രവസ്തമം;
ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പതേ
ആനശ്ശൃണ്വന്നൂതിഭിസ്സീദസാദനം....."

ഹേ ബ്രഹ്മണസ്പതേ, കർമ്മപാലക, ദേവഗണങ്ങളുടെ പതിയും, ക്രാന്തദർശികളിൽ വെച്ച് അഗ്രഗണ്യനും പൂർണ്ണമായ വിഭവസമ്പത്തും കീർത്തിയുള്ളവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനും പ്രശസ്ത്ന്മരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ അതിശയേന ശോഭിക്കുന്നവനും ആയ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കർമ്മത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അത്രയുമല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്തുതിരൂപമായ ഈ ആഹ്വനത്തെ ശ്രവിച്ച് ഈ യജ്ഞശാലയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് സന്നിഹിതനായിരിയ്ക്കേണമേ...
എന്തൊക്കെ നാം വിലപ്പെട്ടത് എന്നു കരുതുന്നുവോ ആ ശക്തികളുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം ബുദ്ധിയില്‍ സദാ ഉണ്ടാകേണമേ

ഭൌതികവും ആത്മീയവുമായ അഞ്ചു ഗണ സംഘാതങ്ങള്‍ എല്ലാത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗണപതി ഭഗവാന്‍ ഈ അഞ്ചു പഞ്ചക ഗണങ്ങളുടെയും അധിപതി. സംഘാതങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പലതാകുംപോല്‍ അവയുടെ പൊതു നിയമങ്ങള്‍ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഓര്‍മ്മിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതു ഏതു നിരീശ്വര വാദിക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന തെ ഉള്ളൂ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ പഞ്ചകം, കർമ്മേന്ദ്രീയ പഞ്ചകം, പ്രാണപഞ്ചകം, ഏകാദശ രുദ്രന്മാര്‍, ദ്വാദശ ആദിത്യന്മാര്‍, അഷ്ടവസുക്കള്‍ എന്നിവ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗണങ്ങൾ. ഇവയുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊതു തത്വത്തെ ഗണപതി എന്നു പറയുന്നു .

ഗണങ്ങളില്‍ വസിക്കുന്ന ക്രാന്തദര്‍ശിത്തമുള്ള ജ്ഞനാതമമായ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൂര ദര്‍ശിത്വം തന്ന്‌ മഹാ സൂര്യന്‍രൂപങ്ങളെ കാട്ടിത്തരുന്നതുപോലെ സത്യത്തിന്‍റെ സമഗ്ര രൂപം സംഘ നിയമങ്ങളുടെ സമഗ്രപതിയും ക്രാന്തദര്‍ശി ത്വത്തിന്‍റെ പതിയുമായ അവിടുന്ന് കാട്ടി തരേണമേ...

No comments:

Post a Comment