ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

31 May 2017

നാഗ നാമങ്ങള്‍

നാഗ നാമങ്ങള്‍

ശേഷന്‍
വാസുകി
ഐരാവതന്‍
തക്ഷകന്‍
കാര്‍കോടകന്‍
ധനഞ്ജയന്‍
കാളിയന്‍
മണിനാഗന്‍
പുരണനാഗന്‍
കപിന്ജരന്‍
എലാപുത്രന്‍
സവാമന്‍
നീലന്‍
അനിലന്‍
കന്മാഷന്‍
ശബളന്‍
ആര്യകന്‍
ഉഗ്രകന്‍
കലശപോതകന്‍
സുമനസ്സ്
ദധിമുഖന്‍
വിമലന്‍
പിണ്ഡകന്‍
ആപ്തന്‍
ശംഖന്‍
വാലി
ശിഖന്‍
നിഷ്ടാനകന്‍
ഹേമഗുഹന്‍
നഹുഷന്‍
പിംഗളന്‍
ബാഹ്യ കര്‍ണന്‍
ഹസ്തിപദന്‍
മുല്‍ഗരന്‍
കുംബലന്‍
അശ്വതരന്‍
കാളികകന്‍
വൃത്തന്‍
സംവൃത്തന്‍
പത്തന്‍
ശംഖമുഖന്‍
കൂശമാണ്ഡകന്‍
ക്ഷേമകന്‍
പിണ്ഡരകന്‍
കരവീരന്‍
പുഷ്പദ്രുംഷ്ടന്‍
വില്യകന്‍
ബില്യപാണ്ടുരന്‍
മൃഷ്ക്കാരന്‍
ശംഖന്‍
ശിരാപൂര്ണന്‍
ഹരിദ്രകന്‍
അപരാജിതന്‍
ജ്യോതിഗന്‍
പന്നഗന്‍
ശ്രീവഹന്‍
കൌരവ്യന്‍
ദൃതരാഷ്ട്രന്‍
ശംഖപീണ്ഡന്‍
സുബാഹു
വീരജസ്
ശാലിപീണ്ഡന്‍
ഹസ്തിപീണ്ഡന്‍
പീടരകന്‍
സുമുഖന്‍
കൌണപാശനന്‍
കുടരന്‍
കുജ്ഞരന്‍
പ്രഭാകരന്‍
കുമദന്‍
കുമദാക്ഷന്‍
തിത്തിരി
ഹലികന്‍
കുര്‍ദ്ദമന്‍
ബഹുമൂലകന്‍
കര്‍കരന്‍
അര്‍ക്കരന്‍
കുന്ട്രെമ്ധരന്‍
മഹോദരന്‍
അജ്ഞ്നന്‍
അതിഷണ്ഡാന്‍
അനീലന്‍
അമാഹ്ടന്‍
അവ്യയന്‍
അശ്വസേനന്‍
ആതകന്‍
ആപൂരണന്‍
ഉഗ്രകന്‍
ഉഗ്രതെജസ്
ഉച്ചികന്‍
ഉപനന്ദന്‍
റുദ്ധിമാന്‍
രുഷഭന്‍
എരകന്‍
കക്ഷകന്‍
കലശന്‍
കാമടന്‍
കാലദന്തന്‍
കാല പുഷ്ടന്‍
കുലികന്‍.

No comments:

Post a Comment