ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

31 May 2017

ശിവപഞ്ചാക്ഷരകീർത്തനം

ശിവപഞ്ചാക്ഷരകീർത്തനം

(ന)     നരനായിങ്ങനെ  ജനിച്ചു  ഭൂമിയിൽ
            നരകവാരിധി  നടുവിൽ  ഞാൻ
            നരകത്തിൽനിന്നു  കരകേറ്റീടേണം
            തിരുവൈക്കം  വാഴും  ശിവശംഭോ

(മ)       മരണകാലത്തെ  ഭയത്തെ  ചിന്തിച്ചാൽ
            മതിമറന്നുപോം  മനമെല്ലാം
            മനതാരിൽ  വന്നു  വിളയാടീടണം
            തിരുവൈക്കം  വാഴും  ശിവശംഭോ

(ശി )   ശിവശിവ!  ഒന്നും  പറയാവതല്ലേ
            മഹാമായ  തന്റെ  പ്രകൃതികൾ
            മഹാമായ  നീക്കീട്ടരുളേണം  നാഥ!
            തിരുവൈക്കം  വാഴും  ശിവശംഭോ!

(വാ)   വലിയൊരു  കാട്ടിലകപ്പെട്ടു  ഞാനും
           വഴിയും  കാണാതെയുഴലുന്നു
           വഴിയേ  നേർവഴിയരുളേണം  നാഥ!
           തിരുവൈക്കം   വാഴും  ശിവശംഭോ!

(യ)     യളുപ്പമായുള്ള  വഴിയെക്കാണുമ്പോൾ
           ഇടയ്ക്കിടെയാറു  പടിയുണ്ട്
           പടിയാറും  കടന്നവിടെച്ചെല്ലുമ്പോൾ
           ശിവനെക്കാണാകും  ശിവശംഭോ

No comments:

Post a Comment