ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

31 March 2016

ഹരിശ്രീ ഗണപതയേ നമ:

ഹരിശ്രീ ഗണപതയേ നമ:


ഹരിശ്രീ കുറിക്കുക, വിദ്യാരംഭം നടത്തുക എന്നത്‌ വളരെ പാവനമായ ഒരു സരസ്വതി പൂജയാണ്. ഇതിന് പല നിയമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് വയസിൽ വിദ്യാരംഭം നടത്തണം. സരസ്വതി യോഗമുള്ള സമയം വിദ്യാരംഭത്തിന് യോജ്യമാണ്. വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒറ്റവയസ്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഉദാഹരണം 3 വയസ്സ്, 5 വയസ്സ്. സരസ്വതി പ്രീതിയുള്ള ബുധൻ വിദ്യാരംഭത്തിന് ഏറെ ഉത്തമമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച വിദ്യാരംഭത്തിന് നല്ലതാണ്.ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വെച്ചും മറ്റ് പാവനമായ സന്നിധികളിലും വിദ്യ നൽകാം. കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക, പറവൂർ മൂകാംബിക, ചോറ്റാനിക്കര, പനച്ചിക്കാട്, തിരുവുള്ളക്കാവ് എന്നി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിദ്യാരംഭത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ്‌. വിദ്യ നൽക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണ്‌ എന്ന് പലർക്കും അറയില്ല. കാരണം സതി വിയോഗത്തിന് ശേഷം ധ്യാനനിരതനായി കൽപവ്യഷച്ചുവട്ടിൽ തെക്കോട്ട്‌ തിരിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്ക്‌ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ദേവഗുരു ബ്യഹസ്പതിയും ദേവി മൂകാംബികയും പാഠം ഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അതിനാലാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി വിദ്യാദായകാൻ ആകുന്നത്. ശിവന്റെ സന്യാസരൂപമാണ്‌ ദക്ഷിണാമൂർത്തി. വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ ശിവന് ദക്ഷിണാമൂർത്തി രൂപമാണ്‌. കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ചേന്ദമംഗലം പുതിയ ത്യക്കോവിൽ എന്നിവടങ്ങളിലും കുറിക്കാൻ ഉത്തമങ്ങളാക്കുന്നു.ആചാര്യൻ, പിതാവ്, അമ്മാവൻ തുടങ്ങി സരസ്വതി പ്രീതിയുള്ള ആർക്കുവേണമെങ്കിലും വിദ്യാരംഭം നൽകാനാവും. വിദ്യ നൽക്കുന്ന വ്യക്തിയും കുട്ടിയും തമ്മിൽ അഷ്ടമിരാശികുറു വരാതിരിക്കുന്നത് ഉത്തമം. വിദ്യനൽകുന്നയാൾ കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി ദേവതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരുന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ നാക്കിൽ സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് ഹരി:ശ്രീ ഗണപതയേ നമ: ശേഷം ഉരുളിയിൽ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഉണക്കലരിയിൽ ഹരി:ശ്രീ തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ മോതിരവിരൽ കൊണ്ടു എഴുതിപ്പിക്കണം. വിദ്യാരംഭം നടന്നതിന് ശേഷം സരസ്വതി കിർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് ഗുണം വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

No comments:

Post a Comment