ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

31 March 2016

ദേവതകളും നാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം .

ദേവതകളും നാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം .

മഹാവിഷ്ണു
🐍നാഗ ശയ്യയിൽ ശയിക്കുന്നു

പരമശിവൻ
🐍 സർപ്പത്തെ കഴുത്തിൽ ആഭരണമായി ധരിക്കുന്നു.

ഗണപതി
🐍സർപ്പത്തെ യജ്ഞോവീതമായി -പൂണൂൽ ആയി ധരിക്കുന്നു.

ദുര്ഗ്ഗാദേവി
🐍ആയുധമായും ,കയറായും ധരിക്കുന്നു

ഭദ്രകാളി
🐍 വളയായി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

സൂര്യ ഭഗവാൻ
🐍 നാഗങ്ങളാകുന്ന കയറുകൊണ്ട് ഏഴു കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. 

ദക്ഷിണ മൂർത്തി
🐍ഉത്തരീയമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു 

നീല സരസ്വതി
🐍 മാലകളായി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

 ശ്രീകൃഷ്ണൻ
🐍കാളിയ ഫണത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു.

വരുണൻ
🐍കുടയായി പിടിക്കുന്നു.

ഗരുഡൻ
🐍സർപ്പങ്ങളെകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു.

 ശ്രീ പാർവതി
🐍കിരാത രൂപം പൂണ്ടപ്പോൾ ശിരസ്സിനലങ്കാരം 

വരാഹി
🐍 ശേഷനാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു.

 മഹേശ്വരി (സപ്ത മാതൃക്കൾ)
🐍വളകളും കുണ്ഡലങ്ങളായും ധരിക്കുന്നു.

നാഗരാജാവ് അനന്തനായും വാസുകിയായും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് മണ്ണാറശ്ശാല. ശൈവ സങ്കല്പത്തിലെ വാസുകിയാണ് ശ്രീകോവിലിലെ പ്രതിഷ്ഠ. വിഷ്ണു സങ്കല്പത്തിലുള്ള അനന്തൻ മണ്ണാറശ്ശാലയിലെ പുരാതന നിലവറയിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം.

No comments:

Post a Comment