ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

21 June 2023

ദശ നാഡികൾ

ദശ നാഡികൾ

പ്രധാനാ: പ്രാണ വാഹിന്യോ
ഭൂയസ്താസു ദശസ്മൃതാ:
ഇഡാ ച പിംഗലാ ചൈവ
സുഷുമ്‌ന ച തൃതീയഗാ
ഗാന്ധാരീ ഹസ്തിജിഹ്വാ
ച പൂഷാ ചൈവ യശസ്വിനി
അലംബുസാ കുഹൂശ്ചൈവ
ശംഖിനി ദശ്മീ സ്‌മൃതാ
ഏതന്നാഡീ മഹാ ചക്രം
ജ്ഞാതവ്യം യോഗീഭീ സദാ.

ഇഡാ വാമേ സ്ഥിതാ ഭാഗേ
ദക്ഷിണേ പിംഗലാ സ്ഥിതാ
സൂഷുമ്‌നാ മധ്യദേശേ തു
ഗാന്ധാരീ വാമ ചക്ഷുഷി
ദക്ഷിണേ ഹസ്തി ജിഹ്വാ
ച പൂഷ കർണ്ണേ ച ദക്ഷിണേ
യശസ്വിനീ വാമ കർണ്ണേ
ആനനേ ചാപ്യ ലംബുസാ
കുഹുശ്‌ച ലിംഗ ദേശേ തൂ
മൂലസ്ഥാനേ തൂ ശംഖിനീ

അർത്ഥം

ശരീരത്തിൽ പ്രണവാഹിനികളായ പത്തു നാഡികൾ പ്രധാനമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ 10 ഭാഗത്തായി അവ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നാഡിയുടെ പേരും അവയുടെ സ്ഥാനവുമാണ് താഴെ...

1. ഇഡ = ഇടതു ഭാഗം.
2. പിംഗള = വലതു ഭാഗം.
3. സുഷുമ്‌ന = നടുവിൽ.
4. ഗാന്ധാരീ= ഇടതു കണ്ണ്.
5. ഹസ്തി ജിഹ്വാ = വലതു കണ്ണ്.
6. പൂഷാ = വലത് ചെവി.
7. യശസ്വിനി = ഇടത് ചെവി.
8. അലംബുസ = മുഖം.
9. കുഹൂ = ലിംഗം.
10. ശംഖിനി= മൂലസ്ഥാനം.

(യോഗാചൂഡമണിയിൽ വിവരിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ പത്തു നാഡികൾ.)No comments:

Post a Comment