ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

31 July 2020

പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി

പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി

പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയ സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു സൃഷ്ടി സിദ്ധാന്ത ത്തെക്കാലും സൂഷ്മവും, അര്‍ത്ഥ സംപൂര്നവും ആണ്. നാസദീയ സൂക്തം (ഋഗ്വേദം -10 129 ) പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ക്രമത്തെ വിശദമാക്കുന്നു. ശബ്ദത്തില്‍ നിന്നാണ് ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടി. ആദിയില്‍ സത്തോ, അസത്തോ, സൂര്യ ചന്ദ്രാ ദികളോ, രാപ്പകലുകാലോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവിടെ ഉപാധികള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചൈതന്യ ബോധം മാത്രം. തന്നില്‍ നിന്നും ഉരുത്തിരിയെണ്ടാതായ വിശ്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ധാരണയോടെ വര്‍ത്തിച്ചു. നിര്‍ഗ്ഗുണമായ ചൈതന്യത്തില്‍ ഉണ്ടായ ശക്തിയുടെ ആദി ചലന മാണ് നാദ വിസ്ഫോടനം നാദത്തില്‍ നിന്ന് ആകാശവും, അതില്‍ നിന്ന് വായുവും, വായുവില്‍ നിന്ന് അഗ്നിയും, അതില്‍ നിന്ന് ജലവും, ജലത്തില്‍ നിന്ന് ധാരനിയും ഉണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് പന്ചീകരണ മെന്ന ക്രിയയിലൂടെ പഞ്ച ഭൂതങ്ങള്‍ പ്രപഞ്ചമായി മാറി. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തം അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഡ്വിന്‍ ഹബ്ബിള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച bigbang സിദ്ധാന്ത വുമായി ഒത്തു നോക്കുക. 1924 ല്‍ ആണ് എഡ്വിന്‍ ഈ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഈ പ്രപഞ്ചം വിസ്ഫോടനത്തിനു ശേഷം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും, കാല ക്രമേണ ഇത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരുമെന്നുമാണ് bigbaang theory സ്വൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാല്‍ വളരെ മുന്‍പേ ഭഗവാന്‍ പറയുന്നു

"സര്‍വ ഭൂതാനി കൌന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം , കല്പ ക്ഷയെ പുനസ്ഥാനി കല്പാദൌ വൃസൃജാമ്യഹം " ഭഗവദ് ഗീത --9 -7

അല്ലയോ അര്‍ജുനാ, കല്പാവസാനത്തില്‍ സര്‍വ ചരാചരങ്ങളും എന്‍റെ പ്രകൃതിയില്‍ ലയിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത കല്പം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അവയെ ഞാന്‍ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം നല്‍കുന്ന അറിവുകളെക്കാള്‍ എത്ര വ്യക്തവും, യുക്തി ഭദ്രവുമാണ് ഭാരതീയ ആചാര്യന്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കിയത്?

No comments:

Post a Comment