ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

28 February 2020

പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത സംഖ്യാസമ്പ്രദായം

പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത സംഖ്യാസമ്പ്രദായം

റോമൻ സംഖ്യാസമ്പ്രദായം

വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഖ്യാശാസ്ത്രമാണ് റോമൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം.സ്ഥാനവില ഇല്ലാത്തതും പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാത്തതും അക്കങ്ങൾക്ക് പകരമായി ചിഹ്നങ്ങളുപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാശാസ്ത്രമാണിത് .

പ്രധാന അക്കങ്ങൾക്കായുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ :-

1. = l, 2. = ll, 3. = lll, 4. = lV, 5. = V, 6. = Vl, 7. = Vll, 8. = Vlll, 9. = lX, 10. = X.

ഒരു ചിഹ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വര (-) ഇട്ടാൽ ആ സംഖ്യയുടെ 1000 മടങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു .

ഉദാ :- V എന്ന സംഖ്യയുടെ മുകളിൽ വരയിട്ടാൽ അത് 5000 ആവും.

ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇടത് വശത്ത് എഴുതുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും വലതുവശത്തെഴുതുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ കൂട്ടുകയും വേണം .

lV - 5-1 = 4, VI - 5+1 = 6, XL - 50-10 = 40, LX - 50+10 = 60, CD - 500-100 = 400, CM -1000-100 = 900,

X =10, XX =20, XXX =30, എന്നാൽ 40 എന്നത് XXXX അല്ല. പകരം XL ആണ് .

ഒരു ചിഹ്നം ഒരു സംഖ്യയിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല .

പുരാതന റോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഖ്യാസമ്പ്രദായമാണ് റോമൻ സംഖ്യാസമ്പ്രദായം. ആദ്യത്തെ പത്ത് റോമൻ സംഖ്യകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, and X

റോമൻ സംഖ്യക്ക് മുകളിൽ വര ഇട്ടാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ആയിരം മടങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

റോമന്‍ അക്കങ്ങള്‍

റോമന്‍ സമ്പ്രദായം ഏകദേശം 2,000 വര്‍ഷങ്ങളോളം എല്ലാ രംഗത്തും നിലനിന്നു.V,X,L,C എന്നീ നാല് അക്കങ്ങള്‍ ഓര്‍മിച്ചാല്‍ മറ്റെല്ലാം എളുപ്പം എഴുതാവുന്നതിനാലും III, VII എന്നിവ 3, 7 എന്നിവയെക്കാള്‍ എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതായതിനാലും ഏറെക്കാലം ഈ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നു. നിവര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച കൈപ്പത്തിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ചിഹ്നമാണ് V. ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണമായാല്‍ X എന്നായി; ഇതാണ് പത്ത്; പിന്നീട് L ആയി 50-നും , പിന്നീട് C 100 നെയും സൂചിപ്പിച്ചു, പിന്നീട് I അഥവാ M 1,000 വും 10, 50, 100, 1000 എന്നിവയുടെ ചിഹ്നങ്ങള്‍ ക്രമത്തില്‍ പട്ടിക സി-യില്‍ കാണാം.

ബി.സി. 260-ല്‍ റോമാക്കാര്‍ കാര്‍തേജിയന്‍മാരുടെ മേല്‍ നേടിയ വിജയത്തെ അനുസ്മരിച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്തംഭത്തിന്‍മേല്‍ (Columna Rostrata) കാണുന്ന അക്കങ്ങളാണ് വലിയ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ രേഖകള്‍. ഇതില്‍ (((1))) എന്നിങ്ങനെ 23 പ്രാവശ്യം ആവര്‍ത്തിച്ചു കാണുന്നത് 23,00,000 ആണ്.

ഇതില്‍നിന്ന് (1) = 1,000, ((1)) = 10,000, (((1))) = 1,00,000 എന്ന് ഊഹിക്കാം. അച്ചടി സാധാരണമായതിനുശേഷവും ഈ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നു. ചിഹ്നത്തിന്റെ മുകളില്‍ ഒരു വരയിട്ട് 1,000 ത്തിന്റെ പെരുക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മധ്യകാലത്തു പ്രചാരത്തിലിരുന്നു. ഈ രീതി റോമില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ചെഴുതുന്ന സമ്പ്രദായം ഹീബ്രുവിലും ചില റോമന്‍ അക്കങ്ങളിലുമുണ്ട്. IV, IX എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഗുണിച്ചെഴുതി ഗ്രൂപ്പു ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ചൈനയിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥാനമനുസരിച്ചുള്ള എഴുത്താണ് ആധുനിക ചൈനയില്‍ നിലവിലുള്ളത്. പൂജ്യത്തെ o എന്ന വൃത്തചിഹ്നംകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിഹ്നങ്ങൾ

റോമൻ സംഖ്യാസമ്പ്രദായത്തിൽ 7 ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ചിഹ്നങ്ങളും അവ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

Symbol Value

Roman Numeral Table

1 I              
2 II 
3 III 
4 IV 
5 V 
6 VI 
7 VII 
8 VIII 
9 IX 

10 X 
11 XI 
12 XII 
13 XIII 
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII 
19 XIX
20 XX 
21 XXI
22 XXII
23 XXIII
24 XXIV
25 XXV
26XXVI
27 XXVII
28 XXVIII
29 XXIX
30 XXX
31 XXXI
32 XXXII
33 XXXIII
34 XXXIV
35 XXXV
36 XXXVI
37 XXXVII
38 XXXVIII
39 XXXIX
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
80 LXX
90 XC

100 C
101 CI 
150 CL
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D
600 DC
700 DCC
800 DCCC
900 CM

1000 M
1500 MD
1600 MDC
1700 MDCC
1800 MDCCC
1900 MCM

No comments:

Post a Comment