ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

13 February 2019

അച്യുതാഷ്ടകം

അച്യുതാഷ്ടകം

(ശ്രീവാമനപുരാണാന്തര്‍ഗതം)

॥ അച്യുതാഷ്ടകം ശ്രീവാമനപുരാണേ ॥

ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ॥

അച്യുതം കേശവം വിഷ്ണും ഹരിം സത്യം ജനാര്‍ദനം ।
ഹംസം നാരായണം ചൈവമേതന്നാമാഷ്ടകം പഠേത് ॥ 1॥

ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം ദാരിദ്ര്യം തസ്യ നശ്യതി ।
ശത്രുസൈന്യം ക്ഷയം യാതി ദുഃസ്വപ്നഃ സുഖദോ ഭവേത് ॥ 2॥

ഗങ്ഗായാം മരണം ചൈവ ദൃഢാ ഭക്തിസ്തു കേശവേ ।
ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രബോധശ്ച തസ്മാന്നിത്യം പഠേന്നരഃ ॥ 3॥

ഇതി ശ്രീവാമനപുരാണേ വിഷ്ണോര്‍നാമാഷ്ടകസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

No comments:

Post a Comment