ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

29 October 2018

ചതു ഷഷ്ഠി കോടി യോഗിനി ഗണ സേവിതാ

ചതു ഷഷ്ഠി കോടി യോഗിനി ഗണ സേവിതാ..

തന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ ശ്രീ ലളിതാ പരാഭട്ടാരികയുടെ പരിചാരികമാരായി അറുപത്തിനാല് യോഗിനിമാർ ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ബൗദ്ധീക ആന്തരിക മനോ വൈകല്യങ്ങൾ ആണവ. ബാഹ്യമായ അറുപത്തി നാല് കലകളും. ആന്തരികമായ അറുപത്തിനാല് മനോ വാഞ്ഛകളും ശരീര സപ്ത ധാതുക്കളും.. പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ അറുപത്തിനാല് കലകളും ആകുന്നു ഇവ.. തന്ത്രാന്തരങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്കു പ്രത്യേക സാധന വിധികൾ പറയുന്നു.. ശ്രീ ചക്ര മഹാ പൂജയിൽ അറുപത്തിനാല് കോടി യോഗിനി ബലി ചെയ്യാറുണ്ട് നിത്യാ തന്ത്ര സപ്തമ പടലത്തിൽ അറുപത്തിനാല് യോഗിനികൾക്കു പ്രത്യേകം ബലി ദ്രവ്യം പറയുന്നു. കാമ്യ സാധനകൾക്കു മുഖ്യ സാധന ചെയ്യാതെ യുക്തിമാനായ സാധകൻ യോഗിനി സാധന ആകുന്നു ചെയ്യുന്നത്.

1. ദിവ്യ യോഗ
2. മഹാ യോഗ
3. സിദ്ധ യോഗ
4. മഹേശ്വരി
5. പിശാചിനി
6. ഡാകിനി
7. കാള രാത്രി
8. നിശാചാരി
9. കങ്കാളി
10. രൗദ്ര വേതാളി
11. ഹുങ്കാരി
12. ഊർദ്ധ്വ കേശി
13. വിരൂപാക്ഷി
14. ശുഷ്കാംഗി
15. നരഭോജിനി
16. ഫട്കാരി
17. വീര ഭദ്ര
18. ധൂമ്രാക്ഷി
19. കലഹ പ്രിയ
20. രക്ത
21. രാക്ഷസി
22. ഘോര
23. വിശ്വ സ്വരൂപ
24. ഭയങ്കരി
25. കാമാക്ഷി
26. ഉഗ്രചണ്ഡ
27. ഭീഷണ
28. ത്രിപുരാന്തക
29. വീര കൗമാരിക
30. ചണ്ഡി
31. വാരാഹി
32. മണ്ഡ ധാരിണി
33. ഭൈരവി
34. ഹസ്തിനി
35. ക്രോധ ദുർമുഖി
36. പ്രേത വാഹിനി
37. ഖട്വാ
38. ഗാദി ദീർഘ ലംബോഷ്ടി
39. മാലതി
40. മന്ത്ര യോഗിനി
41. അസ്‌ഥിനി
42. ചക്രിണി
43. ഗ്രാഹ
44. ഭുവനേശ്വരി
45. കണ്ടകി
56. കാരകി
57. ശുഭാ
58. ക്രിയാ
59. ദൂതി
60. കരാളിനി
61.ശംഖിനിപദ്മിനി
62. ക്ഷീര
63. അസന്താ
64. ലക്ഷ്മി

No comments:

Post a Comment