ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 November 2017

നക്ഷത്ര വിശേഷം

നക്ഷത്ര വിശേഷം

നക്ഷത്രങ്ങള് സ്വയം ജ്വലിക്കുന്നവയാണ്. അവയില്നിന്നും ധാരാളം ഊര്ജ്ജം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക ഇനത്തില് പെട്ട മരങ്ങള് ഈ ഊര്ജ്ജത്തെ  സ്വാംശീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങള്ക്കും ഇരുപത്തിയേഴു  നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഊര്ജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യാന്കഴിവില്ല. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യാന് ഓരോ പ്രത്യേക തരം മരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. ഈ ഊര്ജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്ത് അവ മനുഷ്യന്റെ ചേതനകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള അംഗങ്ങളെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. അവ സർഗ്ഗ വാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും, ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വൃക്ഷവും ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനില്പ്പിനു വേണ്ടി മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന്റെയും ദേവതയെ നിത്യം ഭജിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. ഓരോ നക്ഷത്രജാതരും അവരവരുടെ മൃഗത്തെയും പക്ഷിയേയും ഉപദ്രവിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യാന് പാടില്ല. അവയെ പരിരക്ഷിക്കാന് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഉത്തമമാണ്. നക്ഷത്രവൃക്ഷത്തെ നട്ടുവളര്ത്തുന്നതും ഐശ്വര്യപ്രദമാണ്.

നക്ഷത്രഗണം

27 ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ
മൂന്നു വിഭവങ്ങള്‍ ആയി തരം തിരിക്കാം.
1. ദേവഗണം,
2. മനുഷ്യ ഗണം,
3. അസുരഗണം,

1. ദേവഗണം

അശ്വതി,  മകയിരം, പുണര്‍തം, പൂയം, അത്തം, ചോതി, അനിഴം, തിരുവോണം, രേവതി.

2. മനുഷ്യ ഗണം

ഭരണി,  രോഹിണി, തിരുവാതിര, പൂരം, പൂരാടം, പൂരുട്ടാതി, ഉത്രം,  ഉത്രാടം, ഉത്രട്ടാതി.

3. അസുരഗണം

കാർത്തിക, ആയില്യം, മകം,  ചിത്തിര, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, അവിട്ടം,  ചതയം.

നക്ഷത്രയോനി

27 ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ
രണ്ടു വിഭവങ്ങള്‍ ആയി തരം തിരിക്കാം.
1.പുരുഷയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ 
2. സ്ത്രീയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍

പുരുഷയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ 

അശ്വതി, ഭരണി, പൂയ്യം, ആയില്യം, മകം, ഉത്രം, ചോതി, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, പുരുരുട്ടാതി.

സ്ത്രീയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍

കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി, മകയിര്യം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം, പൂരം, അത്തം, ചിത്തിര, അനിഴം, അവിട്ടം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി.

നക്ഷത്ര വൃക്ഷം

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്ര വൃക്ഷം എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - കാഞ്ഞിരം
2. ഭരണി - നെല്ലി
3. കാർത്തിക - അത്തി
4. രോഹിണി - ഞാവൽ
5. മകയിരം - കരിങ്ങാലി
6. തിരുവാതിര - കരിമരം
7. പുണർതം - മുള
8. പൂയം - അരയാൽ
9. ആയില്യം - നാകം (വൃക്ഷം)
10. മകം - പേരാൽ
11.  പൂരം - ചമത/പ്ലാശ്
12. ഉത്രം - ഇത്തി
13. അത്തം - അമ്പഴം
14. ചിത്തിര - കൂവളം
15. ചോതി - നീർമരുത്
16. വിശാഖം - വയങ്കത
17. അനിഴം - ഇലഞ്ഞി
18. ത്രകേട്ട - വെട്ടി
19. മൂലം - വെള്ളപ്പൈൻ
20. പൂരാടം - വഞ്ചി(മരം)
21. ഉത്രാടം - പ്ലാവ്
22. തിരുവോണം - എരിക്ക്
23. അവിട്ടം - വന്നി
24. ചതയം - കടമ്പ്
25. പൂരുരുട്ടാതി - മാവ്
26. ഉത്രട്ടാതി - കരിമ്പന
27. രേവതി - ഇലിപ്പ

നക്ഷത്ര മൃഗം

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്ര മൃഗം എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - കുതിര
2. ഭരണി - ആന
3. കാർത്തിക - ആട്
4. രോഹിണി - പാമ്പ്‌
5. മകയിരം - പാമ്പ്‌
6. തിരുവാതിര - ശ്വാനന്‍
7. പുണർതം - പൂച്ച
8. പൂയം - ആട്
9. ആയില്യം - കരിമ്പൂച്ച
10. മകം - എലി
11.  പൂരം - ചുണ്ടെലി
12. ഉത്രം - ഒട്ടകം
13. അത്തം - പോത്ത്
14. ചിത്തിര - ആള്പുളി
15. ചോതി - മഹിഷം
16. വിശാഖം - സിംഹം
17. അനിഴം - മാന്‍
18. തൃക്കേട്ട - കേഴമാന്‍
19. മൂലം - ശ്വാനന്‍
20. പൂരാടം - വാനരന്‍
21. ഉത്രാടം - കാള
22. തിരുവോണം - വാനരന്‍
23. അവിട്ടം - സിംഹം
24. ചതയം - കുതിര
25. പൂരുരുട്ടാതി - നരന്‍
26. ഉത്രട്ടാതി - പശു
27. രേവതി - ആന

നക്ഷത്ര പക്ഷി

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്ര പക്ഷി എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - പുള്ള്
2. ഭരണി - പുള്ള്
3. കാർത്തിക - പുള്ള്
4. രോഹിണി - പുള്ള്
5. മകയിരം - പുള്ള്
6. തിരുവാതിര - ചെമ്പോത്ത്
7. പുണർതം - ചെമ്പോത്ത്
8. പൂയം - ചെമ്പോത്ത്
9. ആയില്യം - ചെമ്പോത്ത്
10. മകം - ചെമ്പോത്ത്
11.  പൂരം - ചെമ്പോത്ത്
12. ഉത്രം - കാകന്‍
13. അത്തം - കാകന്‍
14. ചിത്തിര - കാകന്‍
15. ചോതി - കാകന്‍
16. വിശാഖം - കാകന്‍
17. അനിഴം - കാകന്‍
18. തൃക്കേട്ട - കോഴി
19. മൂലം - കോഴി
20. പൂരാടം - കോഴി
21. ഉത്രാടം - കോഴി
22. തിരുവോണം - കോഴി
23. അവിട്ടം - മയില്‍
24. ചതയം - മയില്‍
25. പൂരുരുട്ടാതി - മയില്‍
26. ഉത്രട്ടാതി - മയില്‍
27. രേവതി - മയില്‍

നക്ഷത്രദേ­വത

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്രദേ­വത എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - അശ്വനി ദേവകൾ
2. ഭരണി - യമൻ
3. കാർത്തിക - അഗ്നി
4. രോഹിണി - ബ്രഹ്മാവ്
5. മകയിരം - ചന്ദ്രൻ
6. തിരുവാതിര - ശിവൻ
7. പുണർതം - അദിതി
8. പൂയം - ബൃഹസ്പതി
9. ആയില്യം - സര്‍പ്പങ്ങൾ
10. മകം - പിത്യക്കൾ
11. പൂരം - ആര്യമാവ്
12. ഉത്രം - ഭഗൻ
13. അത്തം - ആദിത്യൻ
14. ചിത്തിര - ത്വഷ്ട്രാവ്
15. ചോതി - വായു
16. വിശാഖം - ഇന്ദ്രാഗ്നി
17. അനിഴം - മിത്രൻ
18. തൃക്കേട്ട - ഇന്ദ്രൻ
19. മൂലം - നിര്യതി
20. പൂരാടം - ജലം
21. ഉത്രാടം - വിശ്വദേവതകൾ
22. തിരുവോണം - വിഷ്ണു
23. അവിട്ടം - വസുക്കൾ
24. ചതയം - വരുണൻ
25. പൂരുരുട്ടാതി - അജൈകപാത്
26. ഉത്രട്ടാതി - അഹിർബുധ്നി
27. രേവതി - പുഷാവ്

നക്ഷത്രഭൂതം

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്രഭൂതം എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - ഭൂമി
2. ഭരണി - ഭൂമി
3. കാർത്തിക - ഭൂമി
4. രോഹിണി - ഭൂമി
5. മകയിരം - ഭൂമി
6. തിരുവാതിര - ജലം
7. പുണർതം - ജലം
8. പൂയം - ജലം
9. ആയില്യം - ജലം
10. മകം - ജലം
11.  പൂരം - ജലം
12. ഉത്രം - അഗ്നി
13. അത്തം - അഗ്നി
14. ചിത്തിര - അഗ്നി
15. ചോതി - അഗ്നി
16. വിശാഖം - അഗ്നി
17. അനിഴം - അഗ്നി
18. തൃക്കേട്ട - വായു
19. മൂലം - വായു
20. പൂരാടം - വായു
21. ഉത്രാടം - വായു
22. തിരുവോണം - വായു
23. അവിട്ടം - ആകാശം
24. ചതയം - ആകാശം
25. പൂരുരുട്ടാതി - ആകാശം
26. ഉത്രട്ടാതി - ആകാശം
27. രേവതി - ആകാശം

നക്ഷത്ര രത്നങ്ങള്‍

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്ര രത്നങ്ങള്‍  എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - വൈഡൂര്യം
2. ഭരണി - വജ്രം
3. കാർത്തിക - മാണിക്യം
4. രോഹിണി - മുത്ത്
5. മകയിരം - പവിഴം
6. തിരുവാതിര - ഗോമേദകം
7. പുണർതം - മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം
8. പൂയം - ഇന്ദ്രനീലം
9. ആയില്യം - മരതകം
10. മകം - വൈഡൂര്യം
11.  പൂരം - വജ്രം
12. ഉത്രം - മാണിക്യം
13. അത്തം - മുത്ത്
14. ചിത്തിര - പവിഴം
15. ചോതി - ഗോമേദകം
16. വിശാഖം - മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം
17. അനിഴം - ഇന്ദ്രനീലം
18. തൃക്കേട്ട - മരതകം
19. മൂലം - വൈഡൂര്യം
20. പൂരാടം - വജ്രം
21. ഉത്രാടം - മാണിക്യം
22. തിരുവോണം - മുത്ത്
23. അവിട്ടം - പവിഴം
24. ചതയം - ഗോമേദകം
25. പൂരുരുട്ടാതി - മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം
26. ഉത്രട്ടാതി - ഇന്ദ്രനീലം
27. രേവതി - മരതകം

No comments:

Post a Comment